skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71 - 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98

L’Associació de pares i mares la formem totes les famílies dels alumnes de l’Escola Taiga. Som una entitat sense afany de lucre, inscrita al registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, que es constitueix com a plataforma de participació en el projecte de la nostra escola.
La finalitat de l’AMPA és contribuir a la millora de les condicions d’escolarització de l‘alumnat del centre i de la qualitat del sistema educatiu, col·laborant amb la resta de comunitat educativa. També pretén esdevenir un espai de suport i de dinamització a les famílies, facilitant espais per al debat i la reflexió i activitats lúdico-festives.
Les nostres tasques inclouen organitzar serveis complementaris, per això l’AMPA contractem i supervisem la gestió el temps no lectiu dels nostres fills i filles com ara, les extraescolars i els casals.
L’AMPA desenvolupem les tasques en equips de treball, principalment a través de la junta i les comissions i en col·laboració amb l’escola.
Us animem a que participeu, ens ajudeu, aporteu idees o us feu càrrec d’alguna de les activitats que volem tirar endavant.
Com contactar amb l’AMPA: ampataiga@gmail.com

L’espai de decisió de l’AMPA és l’assemblea general de socis/es. Per a facilitar la seva actuació eficaç, l’assemblea delega en la Junta directiva les seves funcions, amb plenitud de facultats, entre assemblea i assemblea.
La Junta directiva regeix i coordina el funcionament de l’associació i organitza el seu treball en el sí de comissions.
Les persones que hi ocupen càrrecs són elegides per votació en Assemblea General. Els membres de la Junta exerceixen les seves funcions durant tres cursos escolars, sense perjudici que puguin ser reelegits.

Equip junta actual (curs 2018-2019):

• Presidenta: Alba Fernández
• Vice-presidenta: Bibiana Fuertes
• Secretària: Núria Bosch
• Tresorera: Natalia Rodionova
• Vocals: Maria José Farreres i Mireia Perals

AMPA – Escola Taiga

REPRESENTAR ELS PARES I LES MARES DELS ALUMNES.- L’AMPA és el principal interlocutor entre els pares i les mares dels alumnes, la direcció i el professorat de l’escola. Els mestres i l’equip directiu contacten amb l’AMPA per tractar temes de l’escola que afecten les famílies. Alhora, l’AMPA fa arribar l’opinió dels pares i les mares a la direcció del centre.
PROMOURE LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES.- L’AMPA promou la participació dels pares i mares d’alumnes en les activitats de l’escola. La implicació directa de les famílies contribueix a millorar i enriquir l’educació dels infants, així com el funcionament general del centre.
ORGANITZAR ESDEVENIMENTS I OFERIR SERVEIS.- L’AMPA ofereix serveis per a les famílies que milloren o complementen la tasca de la pròpia escola. En aquest sentit, promou la realització d’activitats que afavoreixin el desenvolupament de la personalitat dels alumnes i que ajuden els pares i mares a compaginar la vida familiar i laboral. Actualment s’ofereixen els següents serveis i activitats: Extraescolars i Casal d’estiu.
SUPORT ECONÒMIC A L’ESCOLA.- L’AMPA pot fer puntualment aportacions econòmiques que ajudin a l’escola a donar als nostres fills un major nivell de qualitat d’ensenyament i de benestar. Els diners aportats es destinen a finançar el material i les actuacions que tant els pares i mares com la direcció del centre consideren necessaris.
ESPAI DE REFLEXIÓ I DEBAT Permet als pares i les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general. L’AMPA intenta conèixer les necessitats dels pares i les mares de l’escola a través de la relació amb els delegats o enllaços de curs.
PARTICIPAR EN EL CONSELL ESCOLAR.- L’AMPA participa en la presa de decisions i en el govern de l’escola mitjançant un representant al Consell Escolar del centre.

Per assolir els objectius de l’AMPA volem estar coordinats amb altres AMPA / AFA del territori. Per això som socis de la

Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FAPAC)

Us animem a ser membres de l’AMPA fent la vostra aportació econòmica de 30 euros anuals
per família, mitjançant:

• Ingrés a Banc de Sabadell, IBAN: ES24 1491 0001 2230 0011 1557
• Domiciliació bancària. Un cop omplert, lliurar-lo a secretaria de l’escola

Indiqueu clarament el NOM i COGNOMS de l’alumne/a.

• Mitjançant el correu electrònic: ampataiga@gmail.com
• Aprofitant les assemblees de socis que es convoquen periòdicament
• A través de la bústia de suggeriments de l’AMPA situada a la secretaria de l’escola
• Comunicant-se amb qualsevol membre de la Junta o comissions de l’AMPA

Algunes de les activitats que realitzem de de l’AMPA de Taiga són:

Extraescolars

– En conveni amb l’entitat ENCERT: Basket i Piscina a Llars Mundet
– Activitat de piscina a Sant Cugat del Vallès

Casals d’estiu

Organitzem casals d’estiu el mes de juliol. Anirem informant de les activitats a mesura que es
vagin concretant.

Formació de pares i mares

Per organitzar xerrades i tallers per a pares i mares, feu-nos arribar els temes que us interessin!
També canalitzem informació sobre activitats, organitzacions, entitats, etc. susceptibles
d’interessar a les famílies (a través de Dinantia, wa, correu electrònic).

Subvencions

Demanem i gestionem la tramitació de subvencions de l’Ajuntament o Generalitat per temes
diversos.

Organització d’espais de trobada lúdica

Volem promoure activitats adreçades a potenciar la relació entre tot el col·lectiu en el que es
reuneixin alumnes, exalumnes, famílies, professors, col·laboradors i convidats, com ara:
Festes a l’escola (La Castanyada, La Mona), Sopar de Fi de Curs, Escapades en família, etc.

Cooperació amb altres entitats per organitzar activitats conjuntes (competicions
esportives…)

FAPAC

https://www.fapac.cat/
La FAPAC és la federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya que té associades més
de 2.000 Associacions. La seva missió és reforçar i defensar una educació pública de
qualitat, catalana, laica, equitativa, integradora, inclusiva, gratuïta, democràtica i coeducativa.
Presta alguns serveis a les AMPA / AFA, com ara formació, assessoria, assegurances, etc. És un
Agent d’influència social i política en matèria d’ensenyament i fomenta el treball en xarxa de
Les associacions federades.

DINCAT

http://www.dincat.cat/ca
Agrupa més de 300 entitats sense ànim de lucre que defensen els drets i donen serveis a les
persones amb discapacitat intel·lectual.

ENCERT

http://www.encert.org/home.html
Es centra a fomentar la formació, integració laboral, esport i lleure de joves amb discapacitat
intel·lectual; així com donar suport, en diferents àmbits, a seves les famílies.

APRENEM

https://www.associacioaprenem.org/
Associació per a la Inclusió de les Persones amb Trastorns de l’Espectre Autista.

Back To Top