skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71 - 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98
Equip Humà

Estratègies educatives per a alumnes amb Trastorn de l’espectre autista (TEA)

Els nens i nenes amb Trastorn de l’espectre autista s’engloben en el grup d’alumnes amb necessitats educatives especials, ja que tenen problemes, amb més o menys afectació, en una o diverses de les següents àrees:
– Problemes d’interacció social
– Alteracions de conducta
– Alteracions cognitives
– Dèficit de comunicació i el llenguatge
– Problemes motrius

Des mi ja com a educador tracte de potenciar al màxim l’autonomia i independència personal dels alumnes, desenvolupar l’autocontrol de la pròpia conducta, millorar les habilitats socials, desenvolupar estratègies de comunicació i els processos cognitius bàsics entre moltes altres coses.

Carlos Varela

Back To Top