skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71 - 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98

Quan vaig arribar a l’escola Taiga només era una noia de pràctiques en el seu últim any de carrera que volia aprendre moltes coses i tenir contacte amb el que seria el seu futur laboral. D’això ja han passat 18 anys i de ser la noia de pràctiques he passat a treballar com a tutora, aprenent cada dia més dels companys i per suposat dels nostres alumnes.

Des de que estic a l’escola he pogut treballar amb infants i joves, és a dir, dels 5 als 15 anys, tenint una àmplia visió de les necessitats i de les inquietuds que tenen tant les seves famílies com els alumnes. És molt important mantenir una relació constant amb els pares, ja que molts cops tenen la necessitat de ser escoltats i de que algú els pugui donar un cop de mà en aquesta etapa de la seva vida. Ja fa anys que treballo amb els alumnes més petits de l’escola i com ja he comentat les famílies arriben sense saber ben bé que és l’escola d’educació especial, estant vivint una nova situació i en moltes ocasions pot ser difícil d’acceptar. Aquest acompanyament que fem durant aquests primers anys de l’escolarització és important.
Parlant dels nostres alumnes més petits haig de dir que cada dia em sorprenen més, cada dia puc aprendre una coseta nova del seu gran esforç personal per superar petites cosetes que sovint poden passar desapercebudes com cordar un botó, fer un petit gest per donar un petó, agafar una motxilla… Aquests petits avenços són els que cada dia em fan gaudir de la meva professió i de saber que amb el nostre suport van aprenent a ser cada cop més autònoms. També és molt gratificant veure com un alumne agafa per primera vegada un llapis, un color, unes tisores, aquella cara de no saber que és i per a què serveix acaba amb un gran somriure i un nou aprenentatge que ens diu que estan contents i que s’ho estan passant bé. Pensar que he format part d’aquests nous aprenentatges és una satisfacció personal que molts cops és difícil d’explicar. Quan treballo amb els infants m’agrada veure els seus punts forts, veure el que són capaços de fer i partir d’aquestes capacitats per crear nous reptes per ells.

La coordinació amb les famílies és molt important perquè els objectius que nosaltres ens proposen solen assolir-se al llarg del temps i la família és una part important, ja que el treball no s’acaba a l’escola sinó que continua a casa. I nosaltres tenim la sort de tenir uns pares i mares que ajuden i col·laboren amb les propostes i tasques que es realitzen a l’escola.
El que va començar sent un any de pràctiques a l’escola Taiga ha suposat una part molt important de la meva carrera professional, agraint als alumnes que he tingut tot el que m’han ensenyat i aprenent d’ells què el que un es proposa es pot aconseguir.

Yolanda De Pablo
Cuando llegué a la escuela Taiga sólo era una chica de prácticas en su último año de carrera que quería aprender muchas cosas y tener contacto con el que sería su futuro laboral. De eso ya han pasado 18 años y de ser la chica de prácticas he pasado a trabajar como tutora, aprendiendo cada día más de los compañeros y por supuesto de nuestros alumnos.

Desde que estoy en la escuela he podido trabajar con niños y jóvenes, es decir, de los 5 a los 15 años, teniendo una amplia visión de las necesidades y de las inquietudes que tienen tanto sus familias como los alumnos. Es muy importante mantener una relación constante con los padres, ya que muchas veces tienen la necesidad de ser escuchados y de que alguien les pueda dar una mano en esta etapa de su vida. Hace años que trabajo con los alumnos más pequeños de la escuela y como ya he comentado las familias llegan sin saber muy bien que es la escuela de educación especial, estando viviendo una nueva situación y en muchas ocasiones puede ser difícil de aceptar. Este acompañamiento que hacemos durante estos primeros años de la escolarización es importante.
Hablando de nuestros alumnos más pequeños debo decir que cada día me sorprenden más, cada día puedo aprender una cosita nueva de su gran esfuerzo personal para superar pequeñas cositas que a menudo pueden pasar desapercibidas como abrocharse un botón, hacer un pequeño gesto para dar un beso , coger una mochila … Estos pequeños avances son los que cada día me hacen disfrutar de mi profesión y de saber que con nuestro apoyo van aprendiendo a ser cada vez más autónomos. También es muy gratificante ver cómo un alumno coge por primera vez un lápiz, un color, unas tijeras, esa cara de no saber que es y para qué sirve termina con una gran sonrisa y un nuevo aprendizaje que nos dice que están contentos y que lo están pasando bien. Pensar que he formado parte de estos nuevos aprendizajes es una satisfacción personal que muchas veces es difícil de explicar. Cuando trabajo con los niños me gusta ver sus puntos fuertes, ver lo que son capaces de hacer y partir de estas capacidades para crear nuevos retos para ellos.

La coordinación con las familias es muy importante para que los objetivos que nosotros nos proponen suelen alcanzarse a lo largo del tiempo y la familia es una parte importante, ya que el trabajo no se acaba en la escuela sino que continúa en casa. Y nosotros tenemos la suerte de tener unos padres y madres que ayudan y colaboran con las propuestas y tareas que se realizan en la escuela.
Lo que comenzó siendo un año de prácticas en la escuela Taiga ha supuesto una parte muy importante de mi carrera profesional, agradeciendo a los alumnos que he tenido todo lo que me han enseñado y aprendiendo de ellos que lo que uno se propone se puede conseguir.

Yolanda De Pablo

Back To Top