skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71 - 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98

A l’escola d’educació especial Taiga, els fisioterapeutes treballem , fent sessions individuals amb els alumnes que ho requereixen i grupals de psicomotricitat amb els més petits.

Les sessions van enfocades a millorar al màxim les capacitats motrius de la persona. Adaptant-nos a les seves necessitats físiques i motivacions.

Ho fem treballant de forma directa amb l’ alumne i indirectament amb els professionals del centre donant assassorament, amb els pares i professionals externs.

Roser Mallofré
En la escuela de educación especial Taiga, los fisioterapeutas trabajamos, haciendo sesiones individuales con los alumnos que lo requieren y grupales de psicomotricidad con los más pequeños.

Las sesiones enfocadas a mejorar al máximo las capacidades motrices de la persona. Adaptándonos a sus necesidades físicas y motivaciones.

Lo hacemos trabajando de forma directa con el alumno e indirectamente con los profesionales del centro dando assassorament, con los padres y profesionales externos.

Roser Mallofré

Back To Top