skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71 - 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98

A l’etapa de la secundaria de l’escola Taiga els joves s’inicien en activitats laborals amb l’objectiu d’assolir les competències necessàries per a iniciar-se en el món del treball ja sigui en l’àmbit de la empresa ordinària, en centres especials de treball o en centres ocupacionals.
Totes les competències com l’autonomia, la responsabilitat, el treball en equip i la constància en la tasca a realitzar són aspectes que es van consolidant durant tota la secundària per tal d’assolir l’èxit a nivell personal i professional.
Aquesta tasca es desenvolupa conjuntament amb les famílies que són un dels eixos fonamentals per tal d’obtenir el màxim de cadascú dels nostres joves.
És molt important que els professionals que estem en aquesta etapa escoltem les inquietuds, dubtes, somnis, projectes de futur que els pares tenen pels seus fills per així entre tots aconseguir ajustar-nos a aquests projectes.

Paola Beltran
En la etapa de la secundaria de la escuela Taiga los jóvenes se inician en actividades laborales con el objetivo de alcanzar las competencias necesarias para iniciarse en el mundo del trabajo ya sea en el ámbito de la empresa ordinaria , en centros especiales de trabajo o en centros ocupacionales.
Todas las competencias como la autonomía, la responsabilidad, el trabajo en equipo y la constancia en la tarea a realizar son aspectos que se van consolidando durante toda la secundaria para alcanzar el éxito a nivel personal y profesional.
Esta tarea se desarrolla conjuntamente con las familias que son uno de los ejes fundamentales para obtener el máximo de cada uno de nuestros jóvenes.
Es muy importante que los profesionales que estamos en esta etapa escuchamos las inquietudes, dudas, sueños, proyectos de futuro que los padres tienen por sus hijos para así entre todos lograr ajustarnos a estos proyectos.

Paola Beltran

Back To Top