skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71 - 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98

La tasca de direcció és una tasca sovint incompresa i difícil de dur a terme, ja que al ser un lloc de treball força solitari a vegades al personal directiu li poden mancar algunes eines per a dur a terme aquesta feina amb eficiència.

Resulta complicat treballar sense tenir un objectiu clar, un per a què fem el que fem, quina finalitat tenen els esforços que fem al nostre dia a dia, ja que vivim rodejats d’un mar de tasques, imprevistos, urgències i temes que requereixen la nostra atenció immediata.
El treball per objectius pot ser una eina per a dur a terme aquesta feina amb una bona visió a curt, mig i llarg termini.

El fet de treballar amb un objectiu en ment ens ajuda a no perdre l’atenció sobre el que estem treballant, a focalitzar, de manera que això fa que sigui més fàcil poder concentrar-se i millorar la feina i l’organització interna per a poder fer el necessari per tal d’aconseguir-ho.
La dificultat més gran que podem trobar per tal de treballar per objectius és el fet de saber concretar-los, què escollim, com el temporitzem, però a la vegada ens dóna com a avantatge el fet de poder anar avaluant de manera quantitativa la consecució dels mateixos. És a dir si tenim un objectiu a treballar durant tot el curs ens podem anar marcant petits indicadors d’avaluació durant l’any per veure quin nivell d’assoliment estem aconseguint i així poder fer les rectificacions necessàries per a aconseguir-lo.
Per tant, a l’hora de treballar el fet de tenir objectius reflexionats, clars i mesurables, tot i que representa un esforç de reflexió a l’inici del procés és una eina que ens ajuda a poder assolir de manera més eficients els desafiaments de la nostra feina.

Maria Burgués
Cap d’Estudis
La tarea de dirección es una tarea a menudo incomprendida y difícil de llevar a cabo, ya que al ser un puesto de trabajo bastante solitario a veces el personal directivo le pueden faltar algunas herramientas para llevar a cabo este trabajo con eficiencia.

Resulta complicado trabajar sin tener un objetivo claro, un para qué hacemos lo que hacemos, qué finalidad tienen los esfuerzos que hacemos en nuestro día a día, ya que vivimos rodeados de un mar de tareas, imprevistos, urgencias y temas que requieren la nuestra atención inmediata.
El trabajo por objetivos puede ser una herramienta para llevar a cabo este trabajo con una buena visión a corto, medio y largo plazo.

El hecho de trabajar con un objetivo en mente nos ayuda a no perder la atención sobre lo que estamos trabajando, a focalizar, por lo que esto hace que sea más fácil poder concentrarse y mejorar el trabajo y la organización interna para poder hacer lo necesario para conseguirlo.
La mayor dificultad que podemos encontrar para trabajar por objetivos es el hecho de saber concretarlos, que elegimos, como el temporizado, pero a la vez nos da como ventaja el hecho de poder ir evaluando de forma cuantitativa la consecución de los mismos. Es decir si tenemos un objetivo a trabajar durante todo el curso nos podemos ir marcando pequeños indicadores de evaluación durante el año para ver qué nivel de consecución estamos consiguiendo y así poder hacer las rectificaciones necesarias para conseguirlo.
Por lo tanto, a la hora de trabajar el tener objetivos reflexionados, claros y medibles, aunque representa un esfuerzo de reflexión al inicio del proceso es una herramienta que nos ayuda a poder alcanzar de manera más eficientes los desafíos de nuestro trabajo.

Maria Burgués
Jefa de Estudios

Back To Top