skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71 - 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98

Els aprenentatges acadèmics i funcionals amb alumnes amb transtorns greus de conducta

L’experiència d’aquests últims anys a la meva classe ha estat amb joves amb TEA i per això la metodologia emprada es basa en les seves necessitats però és extrapolable a altres alumnes amb diferents diagnòstics i/o trastorns de conducta.
Per a organitzar la classe, el primer que s’ha de fer és aconseguir un ambient estructurat amb suports visuals. Es pot crear tipus Teacch o, en el nostre cas, força aproximat, amb les parets clares i poca informació d’entrada.. Els diferents espais estaran clarament diferenciats : el de planificació, el d’higiene, el de treball, el de relax, el de tecnologia… Tot ha d’estar visiblement endreçat i etiquetat amb la paraula o el pictograma de què és. És la manera de facilitar un entorn predictible. S’ha d’anar en compte amb els sorolls, que l’ambient sigui tranquil.
És molt important l’aprenentatge dels hàbits de treball i autonomia de forma transversal en totes les activitats tant acadèmiques com funcionals de manera que entenguin cada situació i la puguin seguir de manera autònoma.

L’horari del matí estarà estructurat de manera que realitzin les matèries dels àmbits de llengua i matemàtiques a primera hora i després del pati les que són acadèmiques-funcionals. A la tarda les relacionades amb la educació física i artística, dedicant una tarda a treballs específics d’altres necessitats (emocions, actualitat).
Les activitats que duran a terme només arribar són les d’hàbits i planificació, així com els encàrrecs. Necessiten que se’ls anticipi què han de fer, què s’espera d’ells, el contrari els provoca malestar. Amb un horari visual guanyen en autonomia i tranquil·litat. Per ajudar-los a entendre, a organitzar i recordar es faran passos visuals amb facilitadors . També tindran rellotges visuals per a veure quin temps els queda. Poc a poc s’introduiran canvis amb les festes escolars que es faran extensius a sortides o necessitats variades.

Com els costa romandre atents, les activitats es pensaran per a que tinguin una durada d’uns 15 min. Però si es realitzen amb TIC’s es poden allargar més ja que la motivació és més gran.
Tindrem en compte que les explicacions orals seran individuals, amb frases senzilles, clares i curtes. Però, poc a poc amb suport de petits indicadors, poden estar atents als altres i al professor.

Començarem treballant sempre a partir dels seus interessos: què m’agrada, feines que faig a casa,.. amb fotos que podem obtenir amb la col·laboració de la família. S’ha de tenir en compte la funcionalitat dels aprenentatges en tot moment i en poder treballar en contextos naturals. Els costa entendre el món i per això han de tenir les màximes experiències possibles. Últimament donem molta importància a les sortides a la ciutat a gaudir en tallers o espectacles de tot tipus, que preparem primer a classe.

Les habilitats socials les treballarem a part, amb role-playing: presentar-se , demanar pas, demanar disculpes, preguntar pels que no hi són, fórmules de cortesia, etc.

Aquests alumnes tenen un temps de resposta lent que hem de respectar i una baixa tolerància a la frustració amb dificultats de processament sensorial. Per això treballarem les emocions, ajudant-los a identificar-les i després a etiquetar-les amb pictogrames. Aquests els utilitzarem també com a Sistema Augmentatiu de Comunicació.

Quan tinguin problemes de conducta, buscarem l’origen amb la recollida d’informació dels antecedents d’aquesta. La treballarem quan no estigui present, donant alternatives positives, que els agradin, fent servir el Suport Conductual Positiu. Si es posen nerviosos, els ensenyarem a veure les primeres senyals per a poder calmar-se, sobre tot amb la respiració. També podem fer exercici intens curt pera calmar-se. Un cop al dia farem 15 min. de tècniques de relaxació per aprendre a controlar l’agitació. Procurarem no generar situacions excessivament estressants per a disminuir el fracàs i facilitar la calma.

Al llarg d’aquests anys hem introduït el treball en Ipads amb molt d’èxit en diferents àmbits i diverses Apps. Com a processador de textos (Page), per a preparar sortides (Google maps), com a pràctica intensiva amb apps de llengua i matemàtiques, com a oci amb diversos puzzles i tangrams… Com a part d‘una activitat creant originals (Colloringbook). També hem fet servir apps relacionades amb les festes. S’han familiaritzat i ja són autònoms en l’edició amb el Pic Collage, l’snap editor i photo lab, ja que els resultats són divertits i funcionals. Especialment emotiu va ser el primer vídeo que vam muntar amb e-movie amb les respostes de les preguntes de llengua oral. Cada alumne va tenir enregistrat el seu vídeo recollint la feina de tot el curs. Van quedar molt sorpresos i contents de veure’s. Un regal per a les famílies. A partir de llavors hem realitzat altres recollint diferents moments, com el de Nadal on es podia veure el que fan a l’escola d’una manera positiva, de veure el que fan de manera autònoma i funcional i divertida.

Aquests anys han sigut especialment enriquidors amb aquests tipus d’alumnes ja que han estat un repte en la formació intensa i continuada per tal d’entendre’ls i estar al seu costat intentant la màxima d’E.T.E: tècnica, ètica i empatia .

Marga Roldán
Los aprendizajes académicos y funcionales con alumnos con trastornos graves de conducta

La experiencia de estos últimos años en mi clase ha estado con jóvenes con TEA y por ello la metodología empleada se basa en sus necesidades pero es extrapolable a otros alumnos con diferentes diagnósticos y / o trastornos de conducta.
Para organizar la clase, lo primero que hay que hacer es conseguir un ambiente estructurado con soportes visuales. Se puede crear tipos TEACCH o, en nuestro caso, bastante aproximado, con las paredes claras y poca información de entrada .. Los diferentes espacios estarán claramente diferenciados: el de planificación, el de higiene, el de trabajo, el de relax , el de tecnología … Todo debe estar visiblemente ordenado y etiquetado con la palabra o el pictograma de qué es. Es la manera de facilitar un entorno predecible. Se debe tener cuidado con los ruidos, que el ambiente sea tranquilo.
Es muy importante el aprendizaje de los hábitos de trabajo y autonomía de forma transversal en todas las actividades tanto académicas como funcionales de manera que entiendan cada situación y la puedan seguir de manera autónoma.

El horario de la mañana estará estructurado de manera que realicen las materias de los ámbitos de lengua y matemáticas a primera hora y después del recreo las que son académicas-funcionales. Por la tarde las relacionadas con la educación física y artística, dedicando una tarde a trabajos específicos de otras necesidades (emociones, actualidad).
Las actividades que llevarán a cabo sólo llegar son las de hábitos y planificación, así como los encargos. Necesitan que se les anticipe qué hacer, qué se espera de ellos, lo contrario les provoca malestar. Con un horario visual ganan en autonomía y tranquilidad. Para ayudarles a entender, organizar y recordar se harán pasos visuales con facilitadores. También tendrán relojes visuales para ver qué tiempo les queda. Poco a poco se introducirán cambios con las fiestas escolares que se harán extensivos a salidas o necesidades variadas.

Como les cuesta permanecer atentos, las actividades se pensarán para que tengan una duración de unos 15 min. Pero si se realizan con TICs se pueden alargar más ya que la motivación es mayor.
Tendremos en cuenta que las explicaciones orales serán individuales, con frases sencillas, claras y cortas. Pero, poco a poco con apoyo de pequeños indicadores, pueden estar atentos a los demás y al profesor.

Empezaremos trabajando siempre a partir de sus intereses: qué me gusta, trabajos que hago en casa, .. con fotos que podemos obtener con la colaboración de la familia. Hay que tener en cuenta la funcionalidad de los aprendizajes en todo momento y en poder trabajar en contextos naturales. Les cuesta entender el mundo y por ello deben tener las máximas experiencias posibles. Últimamente damos mucha importancia a las salidas a la ciudad a disfrutar en talleres o espectáculos de todo tipo, que preparamos primero en clase.

Las habilidades sociales las trabajaremos aparte, con role-playing: presentarse, pedir paso, pedir disculpas, preguntar por los que no están, fórmulas de cortesía, etc.

Estos alumnos tienen un tiempo de respuesta lento que debemos respetar y una baja tolerancia a la frustración con dificultades de procesamiento sensorial. Por eso trabajaremos las emociones, ayudando a identificarlas y luego a etiquetarlas con pictogramas. Estos los utilizaremos también como Sistema aumentados de Comunicación.

Cuando tengan problemas de conducta, buscaremos el origen con la recogida de información de los antecedentes de esta. La trabajaremos cuando no esté presente, dando alternativas positivas, que les gusten, utilizando el Apoyo Conductual Positivo. Si se ponen nerviosos, les enseñaremos a ver las primeras señales para poder calmarse, sobre todo con la respiración. También podemos hacer ejercicio intenso corto pera calmarse. Una vez al día haremos 15 min. de técnicas de relajación para aprender a controlar la agitación. Procuraremos no generar situaciones excesivamente estresantes para disminuir el fracaso y facilitar la calma.

A lo largo de estos años hemos introducido el trabajo en Ipads con mucho éxito en diferentes ámbitos y varias Apps. Como procesador de textos (Page), para preparar salidas (Google maps), como práctica intensiva con apps de lengua y matemáticas, como ocio con varios puzzles y tangrams … Como parte de una actividad creando originales ( Colloringbook). También hemos usado apps relacionadas con las fiestas. Se han familiarizado y ya son autónomos en la edición con el Pico Collage, el snap editor y photo lab, ya que los resultados son divertidos y funcionales. Especialmente emotivo fue el primer vídeo que montamos con e-movie con las respuestas de las preguntas de lengua oral. Cada alumno tuvo grabado su vídeo recogiendo el trabajo de todo el curso. Quedaron muy sorprendidos y contentos de verse. Un regalo para las familias. A partir de entonces hemos realizado otras recogiendo diferentes momentos, como el de Navidad donde se podía ver lo que hacen en la escuela de una manera positiva, de ver lo que hacen de manera autónoma y funcional y divertida.

Estos años han sido especialmente enriquecedores con estos tipos de alumnos ya que han sido un reto en la formación intensa y continuada para entenderlos y estar a su lado intentando la máxima de E.T.E: técnica, ética y empatía.

Marga Roldán

Back To Top