skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71 - 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98

La relació dels alumnes amb secretaria es molt enriquidora perquè obliga als alumnes a parlar i fer-se entendre.
A la secretaria d’escola hi ha una safata que diu “ENCÀRRECS” , a on es van deixant les incidències del dia tan sigui dels alumnes com els de funcionament.

A migmatí l’alumne encarregat de la tasca demana a la secretària la safata i amb la supervisió del tutor/a trasmet la incidència oralment acompanyada de la nota escrita.

Dolors Calle
La relación de los alumnos con secretaría es muy enriquecedora porque obliga a los alumnos a hablar y hacerse entender.
En la secretaría de la escuela hay una bandeja que dice “ENCARGOS”, donde se van dejando las incidencias del día ya sea de los alumnos como de los de funcionamiento.

A mediamañana el alumno encargado de la tarea pide a la secretaria la bandeja y con la supervisión del tutor/a trasmite la incidencia oralmente acompañada de la nota escrita.

Dolors Calle

Facebook
Twitter
Instagram
LINKEDIN
Back To Top